Basic Statistics of Punjab

S. No Items Unit Number
1 Area
(i) Rural-Area
(ii) Urban Area
Sq. Km 50,362
48,265
2097
2 Tehsils Number 81
3 (Population 2011)
Total Population
Rural Population
Lakh 277.04
173.2
4 % of Rural to Total Population % 62.51
5 % of urban to Total Population % 37.49
6 Density Per Sq. Km 550
7 Literate & Educated Persons Number 1,89,88,611
8 Female per 1000 Male Number 893
9 Literacy % 76.7

Population

District 2001 2011 % Increase in Population
(From 2001 to 2011)
No. of Females
per 1000 Males
Rural Urban Total
Gurdaspur 21,03,455 1643882 655144 2,299,026 9.3 895
Amritsar 21,57,020 1154831 1336060 24,90,891 15.48 884
Tarn-Taran 9,39,057 978611 141459 11,20,070 19.28 898
Kapurthala 19,62,761 1021388 1160365 21,81,753 11.16 913
Jalandhar 19,62,761 1021388 1160365 21,81,753 11.16 913
S.B.S Nagar 5,87,468 488857 125505 6,14,362 4.58 954
Hoshiarpur 14,81,292 1247969 334824 15,82,793 6.85 962
Roop Nagar 6,28,846 505529 177820 6,83,349 8.67 913
S.A.S Nagar 7,46,987 442112 544035 9,86,147 32.02 878
Ludhiana 30,32,831 1425201 2062681 3,487,882 15 869
Ferozepur 17,46,107 1474592 552239 2,026,831 16.08 893
Faridkot 5,50,892 400494 21794 6,18,008 12.18 889
Shri Mukatsar sahib 7,77,493 650004 252698 9,02,702 16.1 895
Moga 8,94,793 768499 223790 9,92,289 10.9 893
Bathinda 11,83,295 888943 499916 13,88,859 17.37 865
Mansa 6,88,758 605356 163452 7,68,808 11.62 880
Sangrur 14,73,242 1137633 516775 16,54,408 9.3 883
Barnala 5,26,931 405675 190619 5,96,294 13.16 876
Patiala 15,84,780 1130279 762003 18,92,282 19.4 888
Fatehgarh Sahib 5,38,470 414649 185165 5,99,814 11.39 871